Download Microsoft .NET Framework Mọi Phiên Bản

Microsoft .NET Framework là gì?

.Net Framework là tập hợp các thự viện liên kết động (DLL) của Microsoft.
Thư viện liên kết động là nơi định nghĩa, phát triển sẵn các hàm, các lệnh. Nhằm mục đích hỗ trợ cho lập trình viên khi viết phần mềm trên dotnet. Các chương trình viết trên bộ dotnet cần các thư viện này để chạy. Các thư viện của .Net Framwork nằm trong C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv2.0….

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường phần mềm và sự bành trướng của tập đoàn Microsoft. Các công ty nào muốn phần mềm của mình được biết đến nhiều thì có lẽ cách dễ dàng nhất là phát triển ứng dụng trên windows của Microsoft. Khi đó với .Net Framework thì việc viết chương trình trên dotnet đỡ tốn công hơn…

Tại sao phải cài Microsoft .NET Framework?

Các chương trình thường viết trên nền C#, mà C# chỉ chạy được trên .NET Framework, nên nó sẽ yêu cầu bạn cài đặt .NET Framework
.NET Framework là môi trường để chạy C#, các bạn có thể hiểu đơn giản như thế.

Yêu cầu hệ thống:

  • .NET Framework v1.0 đến v4.0: Windows XP và các phiên bản win cũ hơn.
  • .NET Framework mọi phiên bản: Windows 7, 8, 8.1, 10

Download Microsoft .NET Framework

Download .NET Framework 1.1 Redistributable

dotnetfx.exe (23.1 MB)

Download .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Redistributable

NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe (10.2 MB)

Download .NET Framework 2.0 Redistributable 32-bit

dotnetfx.exe (22.4 MB)

Download .NET Framework 2.0 Redistributable 64-bit

NetFx64.exe (45.2 MB)

Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 32-bit

NetFx20SP2_x86.exe (23.8 MB)

Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 64-bit

NetFx20SP2_x64.exe (46.3 MB)

Download .NET Framework 3.0 Redistributable 32-bit

dotnetfx3.exe (50.3 MB)

Download .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Redistributable

NetFx30SP1_x86.exe (25.0 MB)

 XEM: Cách Kích Hoạt .Net Framework 3.5 Trên Windows 10

Download .NET Framework 3.5 Redistributable

dotnetfx35.exe (197 MB)

Download .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Redistributable

dotnetfx35.exe (231 MB)

Download .NET Framework 4.0 Redistributable

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe (48.1 MB)

Download .NET Framework 4.5 Redistributable

dotnetfx45_full_x86_x64.exe (48.0 MB)

Download Microsoft .NET Framework 4.6 (Offline Installer)

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe (62.41 MB)

Download Microsoft .NET Framework 4.6.1 (Offline Installer)

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe (64.54 MB)

Download Microsoft .NET Framework 4.6.2 (Offline Installer)

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

Download Microsoft .NET Framework 4.7 (Offline Installer)

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

Download Microsoft .NET Framework 4.8 (Offline Installer)

ndp48-x86-x64-allos-enu.exe