Link download các phần mềm Autodesk 2021 trực tiếp

Dưới đây là link tải các sản phẩm Autodesk 2021 trực tiếp từ hãng AutoDesk, đồng thời bài viết cũng cung cấp bộ Xforce 2021 + Autodesk Licensing Service dùng để bẻ khóa các sản phẩm AutoDesk 2021

Bộ Xforce 2021 + Autodesk Licensing Service

Link tải các phần mềm AutoDesk 2021 – Google drive

Phần mềm AutoCAD 2021, AutoCAD LT 2021, Autocad Mechanical 2021, Autocad Electrical 2021, AutoCAD Architecture 2021, AutoCAD MEP 2021

Phần mềm Revit 2021

Phần mềm AutoCAD MAP 3D 2021, 3DS Max 2021, Plant 3D 2021, Civil 3D 2021

Phần mềm Inventor pro 2021, Inventor LT 2021, Revit LT 2021, Robot Structural Analysis Professional 2021

pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Còn dưới đây là Link tải trực tiếp từ AutoDesk

AutoCAD 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACD/80A03A2D-8FA9-43FD-9B26-1604CAD1D9CF/SFX/AutoCAD_2021_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe

AutoCAD 2021 Mac

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACDMAC/190E5239-0A71-49FB-9771-95FF7D2B2BD0/ESD/Autodesk_AutoCAD_2021_macOS.dmg

AutoCAD LT 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACDLT/B1A1D73D-D894-441D-803D-BFFCF11A1340/SFX/AutoCAD_LT_2021_SWL_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe

AutoCAD LT for Mac 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACDLTM/F87C8138-2509-4CF5-99C1-4C12B6F3BCAF/ESD/Autodesk_AutoCAD_LT_2021_macOS.dmg

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACDMAC/190E5239-0A71-49FB-9771-95FF7D2B2BD0/ESD/Autodesk_AutoCAD_2021_macOS.dmg

AutoCAD Architecture 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ARCHDESK/C89051B8-3CB3-4C0C-AAEF-9A83DD9EB1C9/SFX/AutoCAD_Architecture_2021_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ARCHDESK/C89051B8-3CB3-4C0C-AAEF-9A83DD9EB1C9/SFX/AutoCAD_Architecture_2021_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD Mechanical 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/AMECH_PP/45741F88-45E9-4900-8207-06175D30A28B/SFX/AutoCAD_Mechanical_2021_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe

AutoCAD Electrical 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACAD_E/4173D1C4-03FD-45DA-9619-0E0DB53E3B92/SFX/AutoCAD_Electrical_2021_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACAD_E/4173D1C4-03FD-45DA-9619-0E0DB53E3B92/SFX/AutoCAD_Electrical_2021_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD MEP 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/BLDSYS/A0DF2F00-292C-48B0-8381-BAC9F53B5459/SFX/AutoCAD_MEP_2021_English_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/BLDSYS/A0DF2F00-292C-48B0-8381-BAC9F53B5459/SFX/AutoCAD_MEP_2021_English_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/BLDSYS/A0DF2F00-292C-48B0-8381-BAC9F53B5459/SFX/AutoCAD_MEP_2021_English_Win_64bit_dlm_003_003.sfx.exe

AutoCAD Plant 3D 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/PLNT3D/D73C01E5-FA69-4D91-92B9-9BA7A8B4EA68/SFX/AutoCAD_Plant_3D_2021_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/PLNT3D/D73C01E5-FA69-4D91-92B9-9BA7A8B4EA68/SFX/AutoCAD_Plant_3D_2021_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD Map 3D 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/MAP/EE2D7FB0-0732-4E95-8E52-361938C86C9F/SFX/AutoCAD_Map_2021_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/MAP/EE2D7FB0-0732-4E95-8E52-361938C86C9F/SFX/AutoCAD_Map_2021_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

AutoCAD Raster Design 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ARDES/06D23CF5-5500-44DE-ADB8-3C171FE4B1E7/SFX/AutoCAD_Raster_Design_2021_English_Win_64bit_dlm.sfx.exe

Alias AutoStudio 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ALAUST/B67B092C-3055-4201-942A-89FA1C1B5ED2/SFX/Autodesk_ALAUST_2021_Enu_64bit_dlm_001_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ALAUST/B67B092C-3055-4201-942A-89FA1C1B5ED2/SFX/Autodesk_ALAUST_2021_Enu_64bit_dlm_002_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ALAUST/B67B092C-3055-4201-942A-89FA1C1B5ED2/SFX/Autodesk_ALAUST_2021_Enu_64bit_dlm_003_003.sfx.exe

Alias Surface 2021

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/SURFST/4CEF4C74-47C6-40CF-8EC1-74B1C9E549F6/SFX/Autodesk_ASURF_2021_Enu_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/SURFST/4CEF4C74-47C6-40CF-8EC1-74B1C9E549F6/SFX/Autodesk_ASURF_2021_Enu_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Alias Concept 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ALSCPT/4F91C59C-A70E-432A-BA3F-62448E799AFE/SFX/Autodesk_ALSCPT_2021_Enu_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ALSCPT/4F91C59C-A70E-432A-BA3F-62448E799AFE/SFX/Autodesk_ALSCPT_2021_Enu_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Alias Design 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/DESNST/11C2EA35-494E-4EA4-835D-99CEA1F734F8/SFX/Autodesk_DESNST_2021_Enu_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/DESNST/11C2EA35-494E-4EA4-835D-99CEA1F734F8/SFX/Autodesk_DESNST_2021_Enu_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Autodesk 3ds Max 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/3DSMAX/35156605-CE91-4AF6-8207-56211CB30369/SFX/Autodesk_3ds_Max_2021_EFGJKPS_Win_64bit_001_004.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/3DSMAX/35156605-CE91-4AF6-8207-56211CB30369/SFX/Autodesk_3ds_Max_2021_EFGJKPS_Win_64bit_002_004.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/3DSMAX/35156605-CE91-4AF6-8207-56211CB30369/SFX/Autodesk_3ds_Max_2021_EFGJKPS_Win_64bit_003_004.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/3DSMAX/35156605-CE91-4AF6-8207-56211CB30369/SFX/Autodesk_3ds_Max_2021_EFGJKPS_Win_64bit_004_004.sfx.exe

Inventor Professional 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/INVPROSA/4259FA38-2218-4FF7-80E2-5464B7969683/SFX/Inventor_Pro_2021_English_Win_64bit_Dlm_001_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/INVPROSA/4259FA38-2218-4FF7-80E2-5464B7969683/SFX/Inventor_Pro_2021_English_Win_64bit_Dlm_002_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/INVPROSA/4259FA38-2218-4FF7-80E2-5464B7969683/SFX/Inventor_Pro_2021_English_Win_64bit_Dlm_003_003.sfx.exe

Autodesk DWG TrueView 2021 64-bit

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACD/E6A1E1F6-4270-4D64-8BD5-CF3F3A09B77D/SFX/DWGTrueView_2021_English_64bit_dlm.sfx.exe

Autodesk Inventor LT 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/INVLT/12AE29FC-6D10-4478-ABFB-86F40B8A41EF/SFX/Inventor_LT_2021_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/INVLT/12AE29FC-6D10-4478-ABFB-86F40B8A41EF/SFX/Inventor_LT_2021_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Autodesk Inventor Nastran 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/NINCAD/0AC4088B-216B-4E0D-958A-5100924419C6/SFX/Autodesk_Inventor_Nastran_R0_2021_DLM.sfx.exe

Vault Basic – Server 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/INVVAU/D3C09D91-6B1C-4E8B-A336-3CEB6FD6F30A/SFX/VBS2021_ENU_64bit_dlm.sfx.exe

Vault Basic – Client 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/PLC0000006/E9F31AA2-1F47-4210-9448-A98A4D191E8C/SFX/VBC2021_ENU_64bit_dlm.sfx.exe

Vault Professional 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/VLTM/577F7C58-31B5-4D6B-A4F6-7215E8C4760C/SFX/VPS2021_ENU_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/VLTM/577F7C58-31B5-4D6B-A4F6-7215E8C4760C/SFX/VPS2021_ENU_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Vault Professional Client 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/PLC0000004/489C2EA4-9484-4A66-80CD-022EB6519EB0/SFX/VPC2021_ENU_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/PLC0000004/489C2EA4-9484-4A66-80CD-022EB6519EB0/SFX/VPC2021_ENU_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Vault File Server 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/PLC0000007/A54CAED3-BB58-466A-A0E7-453492C1EB4D/SFX/AVFS2021_ENU_64bit_dlm.sfx.exe

Vault Workgroup 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/VLTWG/17F42C09-409C-47A9-B8E2-98E7E414B2E8/SFX/VWS2021_ENU_64bit_dlm.sfx.exe

Vault Workgroup Client 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/PLC0000005/1AA63691-6331-4688-8725-55CF86EBF559/SFX/VWC2021_ENU_64bit_dlm.sfx.exe

Autodesk Point Layout 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/PNTLAY/FC563777-BE76-457E-A968-9D9CC23B74D5/SFX/Autodesk_Point_Layout_2021_Win_32-64bit_en-us.exe

Autodesk Revit 2021

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/RVT/5A103FCF-A48C-4B74-A1FB-3B46BAE71CE5/SFX/Revit_2021_G1_Win_64bit_dlm_001_006.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/RVT/5A103FCF-A48C-4B74-A1FB-3B46BAE71CE5/SFX/Revit_2021_G1_Win_64bit_dlm_002_006.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/RVT/5A103FCF-A48C-4B74-A1FB-3B46BAE71CE5/SFX/Revit_2021_G1_Win_64bit_dlm_003_006.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/RVT/5A103FCF-A48C-4B74-A1FB-3B46BAE71CE5/SFX/Revit_2021_G1_Win_64bit_dlm_004_006.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/RVT/5A103FCF-A48C-4B74-A1FB-3B46BAE71CE5/SFX/Revit_2021_G1_Win_64bit_dlm_005_006.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/RVT/5A103FCF-A48C-4B74-A1FB-3B46BAE71CE5/SFX/Revit_2021_G1_Win_64bit_dlm_006_006.sfx.exe

Autodesk SketchBook Pro 2021

Win

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/SBPNL/839DE30C-A86C-4F33-AD48-F8021B465AD2/SFX/SketchBookPro_2021_ML_Win_64bit_dlm.sfx.exe

macOS

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/SBPNL/AE7E7170-62EB-4127-9877-7FEB98AC5199/ESD/Autodesk_SketchBook_Pro_2021_Multilingual_MAC_OSX.dmg

Dynamo for Advance Steel 2021

https://up.autodesk.com/2021/DYNADST/3B92483F-F96F-46C5-A351-9DEA7FBDF140/DynamoForAdvanceSteel2021.exe

Robot Structural Analysis Professional 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/RSAPRO/4E6A153D-3EED-4E9D-AB38-D24A531ECA86/SFX/Robot_Structural_Analysis_Professional_2021_Multilingual_Win_64bit_dlm.sfx.exe

Autodesk Civil 3D 2021

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/CIV3D/478CFBB4-5693-4B38-8E20-FF3C00F0A81B/SFX/Autodesk_Civil_3D_2021_English_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/CIV3D/478CFBB4-5693-4B38-8E20-FF3C00F0A81B/SFX/Autodesk_Civil_3D_2021_English_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/CIV3D/478CFBB4-5693-4B38-8E20-FF3C00F0A81B/SFX/Autodesk_Civil_3D_2021_English_Win_64bit_dlm_003_003.sfx.exe

Vehicle Tracking 2021

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/VEHTRK/91A8AD2C-6A66-4664-8BEB-B0D26E27E0D8/SFX/VEHTRK_2021_G1_WIN_64BIT_dlm.sfx.exe

Infrastructure Parts Editor for InfraWorks & Autodesk Civil 3D 2021

https://up.autodesk.com/2021/IW360P/3471DB87-B628-490B-AE16-3F2622FC2EDD/InfrastructurePartsEditor.msi

Advance Steal 2021

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ADSTPR/057AF00B-8163-4C44-8BF7-D0EE141B9968/SFX/Advance_Steel_2021_G1_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ADSTPR/057AF00B-8163-4C44-8BF7-D0EE141B9968/SFX/Advance_Steel_2021_G1_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

Fabrication CAD MEP 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/CADMEP/BD04B960-44DC-483B-B5F4-5DDE982B1AD7/SFX/CADMEP_2021_EN_WIN_64BIT_dlm.sfx.exe

Fabrication CAM DUCT 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/CAMDCT/32080074-9C1E-4314-804B-BFDD630D0CD2/SFX/CAMDCT_2021_EN_WIN_64BIT_dlm.sfx.exe

Fabrication EST MEP 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ESTMEP/DA73C522-8ABC-48B8-935E-145A70E5C79C/SFX/ESTMEP_2021_EN_WIN_64BIT_dlm.sfx.exe

Revit content Libray 2021

AutoCAD VBA module (V7.1) for AutoCAD 2021 family

http://download.autodesk.com/us/support/microsoft-vba-module-for-autocad/autocad_2021_acvbainstaller_win_64bit_dlm.sfx.exe

Plant3D 2021 Object Enabler for AutoCAD 2021, Civil3D 2021, Navisworks 2021 – 64-bit (AutoCAD Plant 3D 2021 runtime)

http://download.autodesk.com/us/support/plant_3d_2021_object_enablers/autocad_plant_3d_2021_object_enabler_english_win_64bit_dlm.sfx.exe

VRED Design 2021:

https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/VRDDES/74822A6A-837E-4BB7-BD3D-232ACF800018/SFX/Autodesk_VREDDES_2021_0_Enu_Win_64bit_dlm.sfx.exe

Revit LT 2021

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/RVTLT/DB92CE23-DA65-4AFE-BFB2-7A9A7847D5EA/SFX/RevitLT_2021_G1_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/RVTLT/DB92CE23-DA65-4AFE-BFB2-7A9A7847D5EA/SFX/RevitLT_2021_G1_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe

http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/RVTLT/DB92CE23-DA65-4AFE-BFB2-7A9A7847D5EA/SFX/RevitLT_2021_G1_Win_64bit_dlm_003_003.sfx.exe